Lilypie - Personal pictureLilypie Premature Baby tickers

 

 

身高體重頭圍登記表
日期 年齡 身高(cm) 體重(kg) 頭圍(cm) 備註
99.04.02 0 48(15-50) 2.812(3-15) 31.5(0-3) 馬偕出生
99.05.04 1M 50.5(3-15) 3.8(15-50) 34.5(3) 新竹健兒門診
99.06.05 2M 56 (15-50)
 5.0(15-50) 37.5(15-50)
中壢健兒門診
99.08.07 4M  61.5(15-50) 5.7(15)
40(15-50)
中壢健兒門診
99.10.09 6M 64(15-50  6.3(15-50)  40(3) 中壢健兒門診
          中壢健兒門診


    全站熱搜

    屏屏a部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()